ศุกร์. มิ.ย. 5th, 2020

ขอบข่ายการปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป

  1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

    1.1  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

    1.2  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา

    1.3  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

    1.4  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร  นโยบาย  ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

    1.5  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา

    1.6  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

    1.7  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

    1.8  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานเอกสารการพิมพ์

2.1  ดูแลทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

2.2  จัดลำดับความสำคัญของหนังสือราชการ หรือเอกสารต่างๆที่จะพิมพ์ก่อนหลัง เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์

2.3  ประสานงานให้การบริการหน่วยงานอื่นๆ ในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

2.4  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเอกสารการพิมพ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อกำหนดของสถานศึกษา

2.5  จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

2.6  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.