ศุกร์. มิ.ย. 5th, 2020

บุคลากร

นางดาราวรรณ รอดสิน
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสุพรรษา หิมะคุณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางปิยะนุช ส่องแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
นางสริณญา โคตรสำราญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสารการพิมพ์
นางฉวีวรรณ สาธุการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไปฝ่ายวิชาการ
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.