ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือโรงเรียนช่างไม้อุบลราชธานี รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี

พ.ศ. 2498 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี
พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับผู้สำเร็จชั้นประโยคมัธยม    อาชีวศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อหลักสูตร3 ปี
พ.ศ. 2503 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้อยู่ใน โครงการช่วยเหลือของสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) เข้าเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.6) สายอาชีพ
พ.ศ. 2510 ได้รับการคัดเลือกจาก กรมอาชีวศึกษา ให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือของโครงการเงินกู้   เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาของรัฐบาลไทย
พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พ.ศ. 2524 มีการคัดเลือกและประกาศของกรมอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี      เป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาประจำปี 2525


พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเครื่องกล วิชาเอกเทคนิคยานยนต์
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปทส.สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล
พ.ศ. 2538 เปิดสอนระบบทวิภาคีและระบบสะสมหน่วยกิตในระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างเชื่อม, และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสะสม เปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์, ช่างกล,   ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2540 เปิดสอนภาคสมทบ ระดับ ปวช. และ ปวส.
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. จาก ม.6 ทุกแผนกวิชาช่าง
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สายตรงเรียนระบบทวิภาคี ทุกแผนก
พ.ศ. 2546 เปิดสาขาแมคคาทรอนิกส์ และสาขาการติดตั้งและควบคุม ระดับ ปวส. จาก ปวช. สายตรง
พ.ศ. 2547 เปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2548 เปิดสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ม.6
พ.ศ. 2555  กรมอาชีวศึกษาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่  ในส่วนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดอยู่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  เปลี่ยนเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี,  ยโสธร,  ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ  มีสถานศึกษาในสังกัด 7 แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี,  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี, วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม,  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ, วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
พ.ศ. 2556  เปิดสอนระดับปริญญาตร

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีพื้นที่ 84 ไร่ 3 งาน

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น   58 หลัง  มีห้องทั้งสิ้น    187 ห้อง  ได้แก่

อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้าจำนวน1หลังห้อง
อาคารปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์จำนวน1หลัง19ห้อง
อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาโทรคมนาคมจำนวน1หลัง6ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์จำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์จำนวน1หลัง9ห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลจำนวน1หลังห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อมจำนวน1หลังห้อง
โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้างจำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนแผนกวิชาช่างโยธาจำนวน1หลัง12ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ช่างโยธาจำนวน1หลังห้อง
อาคารงานกิจกรรมจำนวน1หลัง2ห้อง
อาคารเรียน 2 ชั้นจำนวน1หลัง13ห้อง
อาคารอำนวยการจำนวน1หลัง7ห้อง
อาคารสถาบันจำนวน1หลัง7ห้อง
อาคารวิชาการจำนวน1หลัง7ห้อง
หอประชุมจำนวน1หลัง10ห้อง
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐานจำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง19ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง20ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง23ห้อง
อาคารบ้านพักจำนวน37หลังห้อง
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์  4 ชั้นจำนวน1หลัง33ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นจำนวน1หลังห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้นจำนวน1หลัง33ห้อง
อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยานจำนวน1หลัง1ห้อง

ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529,262566  หมายเลขโทรสาร (045) 261077