ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับชมการมอบนโยบายสอศ.

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรับชม การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ขอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสถานศึกษา ต่อไป