ต้อนรับคณะครู ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ว.เทคนิคอุบลฯ

นายมนตรี สุริยพันตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับคณะครู ทั้ง ๘ ท่าน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้แก่ ๑. นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๒. นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ๓. นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๔. นายบัณฑิตย์ เหลาทอง ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ๕. นายภาสกร ศรีขาว ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ๖. นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ๗.นายเอกพร วรรณประภา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ ๘.นายสถิต เทศาราช ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ทั้งนี้คณะครู ทั้ง ๘ ท่าน กล่าวพบปะนักเรียน ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นชินต่อตัวผู้เรียนและครูผู้สอน การต้อนรับดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี